Energiveven logo
Horzmenu

Energileksikon


A

Absorpsjon
Aerob reaksjon
Agenda 21/Agenda2030
Alm
Anaerob reaksjon
Arbeid
Ask
Aske
Atomkraft
Avskoging

B

Bark
Barlind
Bioavfall
Biobrensel
Biodiesel
Bioenergi
Bioetanol
Biogass
Biologisk omforming
Biomasse
Bioolje/Planteolje
Bjørk
Brennverdi
Brenselceller
Briketter
Bruttovarme /brutto energiinnhold
Bærekraftig utvikling
Bøk

C

Cellulose

D

Dekar
Densitet/Tetthet
Drivhuseffekten

E

Effekt
Eik
Einer
Eksoterm reaksjon
Energi
Energikilder
Energiloven
Energiskog
Energivirke
ENØK

F

Fast volum (fastkubikk)
Fastmasseprosent (FM%)
Favn
Fjernvarme
FNs klimapanel (IPCC)
Forestring
Fornybar energi
Fossil energi
Fotosyntesen
Fremtidstrær
Furu

G

Geotermisk energi
Gjenvinning
Gjenvunnet trebrensel
Gran
Granulering
Grue

H

Halm
Hassel
Hegg
Hektar
Husdyrgjødsel
Hygrometer

I

Industriflis
Infrarød stråling

J

Joule


K

Kakkelovn
Kamin
Kapp
Karbondioksid (CO2)
Karbonmonoksid
Katalysator
Kirsebær
Klimagasser
Klimakvote
Klimanøytral
Klorofyll
Kløyving
Knott
Kongla - hvem har spist på den?
Kristtorn
Kutterflis
Kyoto-protokollen

L

Lavutslippsutvalget
Lerk
Lind
Lys
Lystgass
Lønn
Løst volum

M

Massetetthet
Metangass
Myr

N

Nettovarme/netto energiinnhold
Næringssalter
Nærvarme

O

Oljevekster
Or (gråor og svartor)
Organisk avfall
Osp

P

Pellets
Ppm
Punktoppvarming

R

Radiator
Respirasjon
Rogn
Rundfyring
Rådensitet

S

Sagflis
Selje
Sentralvarme
Skjøtsel
Skog og klima - 10 spørsmål og svar
Skogkultur
Skogsflis
Solenergi
Spalteåpninger
Sur nedbør
Svevestøv

T

Trevirke
Twh
Tørrstoff

V

Vann
Vannbåren varme
Vannkraft
Varmegjennvinning
Varmekapasitet
Varmestråling
Ved
Vedfyring
Vindkraft
Virkningsgrad

W

Watt

Ø

Økologisk rom
Økologiske andel