Energiveven logo
Horzmenu

Skogens rolle i et bioøkonomisk samfunn (undervisningsopplegg)

Hvilke muligheter ligger i fremtiden? En rekke problemer er knyttet til bruken av olje. Før eller siden må bruken fases ut, og vi må finne nye løsninger. Ligger løsningen i det grønne skiftet og bioøkonomi?

Med dette undervisningsopplegget introduseres elevene for begrepet bioøkonomi. Grensene for hva tre kan brukes til utvides stadig, og elevene får skissert noen av mulighetene knyttet til skog og bioøkonomi. Samtidig skal skogen fylle mange andre roller, både for naturmangfoldet, friluftsliv og kulturlandskapet.

Den viktigste bruken av tre er fremdeles som byggemateriale og som energikilde. Undervisningsopplegget fokuserer på bioenergi, med både praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til dette temaet.
(En beskrivelse av undervisningsopplegget med kompetansemål kan lastes ned her.)

 

Målgruppe

10. trinn og Vg1

 

Tidsbruk

Forarbeid: 3 x 60 min
Praktiske og teoretiske oppgaver ute: ½ - 1 dag
Avsluttende oppgave med lokal forankring: 2 x 60 min + hjemmearbeid

 

Læringsmål

  • Kunnskapsmål: Gjennom dette undervisningsopplegget vil elvene få en større forståelse for skogens mange funksjoner; økologisk, sosialt og økonomisk, og for hvilken rolle skogen kan spille i et bio­økonomisk samfunn.
  • Ferdigheter: Elevene lærer å kartlegge skogressursene gjennom å anvende matematikk i praksis. De får også erfaring med å bruke ulike hjelpemidler og utstyr. De vil få praktiske ferdigheter knyttet til vedfyring og vedhogst.
  • Kompetanse: Elevene vil få en bedre forståelse for hvorfor bruken av olje, kull og gass må fases ut, og at det viktig å tenke nye løsninger. Gjennom å jobbe med bioenergi, får de konkrete eksempler på at valgene vi gjør har betydning for miljøet, ikke bare med tanke hvilke energikilder vi velger, men også hvordan vi bruker dem.

 

Undervisningsmateriellet består av

  • Introduksjonsoppgave
  • Faktahefte
  • Praktiske oppgaver
  • Avsluttende oppgave

 

Introduksjonsoppgave: Skog og olje - to av Norges ressurser

Bioøkonomi handler om et skifte fra fossile brensler til fornybare ressurser som skog. Både skog og olje er viktige ressurser for Norge. Gruppevise diskusjoner og oppsummering i fellesskap fungerer som en repetisjon av det elevene har lært tidligere, og som en forberedelse til det de skal jobbe med og lære om i dette undervisningsopplegget.

Faktahefte: Skogens rolle i et bioøkonomisk samfunn

Faktaheftet er beregnet på eleven. Det gir en beskrivelse av de økosystemtjenestene skogen bidrar med, inkludert hvilke produkter man kan lage av tre. I tillegg til en oversikt over hva skog kan bidra med innen bioøkonomi, får elevene en forståelse for hva som er grunnlaget for bioøkonomi, og hvilke hensyn som må tas.

Praktiske oppgaver: Bioenergi

Dette er praktisk oppgaver, som er ment som poster utendørs. Formålet med oppgavene er å gi elevene mer kunnskap om bioenergi, både om grunnlaget for bioenergi, fordeler og ulemper, og hva man bør være klar over ved fyring med ved eller pellets. Elevene blir kjent med begrep som brennverdi, volum, masse, energi og areal.

Avsluttende oppgave: Skogen og klimaeffektene

Formålet med den avsluttende oppgaven er å finne ut hvordan det står til med de nasjonale og lokale skog­ressursene, undersøke hvordan den lokale skogen utnyttes og gjøre en vurdering av hvilke klimaeffekter skogen kan ha.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Undervisningsopplegget er utviklet med økonomisk støtte fra den naturlige skolesekken. Takk til Skogselskapet i Oppland for gode innspill til bioenergioppgavene. En stor takk til Høgskolen i Hedmark, Gjøvik videregående skole og Brøttum barne- og ungdomsskole, som bidro i utprøvings- og utviklingsfasen.Tilbake