Energiveven logo
Horzmenu

Skog og klima (teoretisk opppgave)

Denne oppgaven er laget til naturfag, temaet mangfold i naturen, 8-10 trinn. Målet med prosjektet er å vise hvorfor skogen er en viktig del av klimadebatten. 

Innledning og formål

For om lag 10 tusen år siden ble Norge kledd med skog. I ettertid har vi hatt flere klimaendringer som har endret skogbildet. Våre forferde ble tidlig klar over dette, fordi de fant godt bevarte røtter og trestammer i myrene, da de skar torv. De naturlige klimaendringene har også vært dramatiske. For eksempel var klimaet i Yngre steinalder for om lag 5000 år siden varmt. Det vokste edelløvskoger i lavlandet og furuskoger i høyfjellet. I jernalderen for om lag 2000 år siden hadde klimaet endret seg til et kjølig og fuktig klima. Det var i denne perioden grana begynte å vandre inn i landet og skoggrensa mot fjellet sank dramatisk. Alle disse endringene har skjedd som naturlige prosesser.


I dag opplever vi også endring i klimaet. Det er bred enighet om at disse endringene er menneskeskapt. Vår aktivitet er med på å påvirke og endre de naturlige prosessene. Både lokalt og internasjonalt vil menneskets aktivitet påvirke klimaet.
Lokalklimaet kan endres ved ulike former av hogst eller tilplanting av arealer. Avskoging har vært et problem i mange lokalmiljøer. Et godt eksempel er avskogingen av Rørosvidda, med påfølgende lokale klimaendringer. Likeledes har beiting og setring i fjellskogområdene bidratt til å senke fjellskoggrensa. I mange deler av landet gjennomføres systematiske leplantinger for å bedre lokalklimaet. Leplantingene vil bremse vinden og derved øke temperaturen og bedre klimaet lokalt.

Skogen kan også bidra positivt når det gjelder miljøutfordringer som går ut over Norges grenser. Skog binder CO2, og økt skogproduksjon kan bidra til å redusere opphoping av CO2 i atmosfæren og klimaproblemet kan stabiliseres. Økt bruk av trevirke bidrar dessuten til mer gjenvinning og til reduksjon i avfallsmengden, som igjen reduserer utslippet av klimagasser. Bruk av trevirke til bioenergi kan dessuten erstatte fossilt brensel og dermed redusere CO2-utslippene. Skogens positive effekter er derfor tatt med i Kyotoprotokollens bestemmelser om reduksjoner av CO2 utslipp.
 

Tidsbruk
1 uke

Arena
Innendørs

Gjennomføring
Del 1

Bli kjent med skogens betydning for lokalklimaet i ditt nærmiljø. Gjennomfør kartlegginger i ditt nærmiljø for å finne fram til vegetasjon som har betydning for lokalklimaet.
Ta kontakt med politikere og administrasjon i kommunen for å finne ut om kommuneplanen tar opp temaer omkring lokalklima. Kom gjerne med forslag til klimaforbedrende tiltak i lokalmiljøet.
 

Del 2
Norge gjennomfører en nasjonal stikkprøveregistrering som heter Landskogtakseringen. Resultatene fra undersøkelsen gir oss kunnskap om skogtype, biologiske forhold, mangfold, terrengforhold, vegetasjon, mengden skog og tilveksten i skogen.  I alle fylker har mengden skog økt i de siste årene. Vi sier at den årlige tilveksten øker.
I denne oppgaven skal du bruke nettsidene til Statistisk sentralbyrå for å skaffe deg kunnskap om skogen i Norge. Gå til nettsiden www.ssb.no og slå opp i Tabell: 06291: Årlig tilvekst under bark, etter markslag, treslag og takserte regioner (1 000 m³).

Skogsmarka deles inn i typer. En ene typen er «produktivt skogareal». Det er skog som drives. Det vil si at skogen hogges når trærne har nådd maksimal vekst og det etableres ny skog etter hogst. Resten er det vi kaller «andre markslag». Det er skog som er vernet, som ikke er tilgjengelig, fjellskog eller skog som ikke er lønnsom å drive av biologiske eller klimamessige forhold. Bruk tabellen til å svare på spørsmålene

Ta utgangspunkt i Landskogtakseringen for perioden 2012-2017.


Finn tilveksten i det produktive skogarealet i Norge?

Finn tilveksten i skogveksten på andre markslag i Norge?

Finn den totale tilveksten?

Hvilket treslag har bidratt til den største tilveksten i din region?


I 1 m3 tømmer finner du like mange CO2 molekyler som i 640 liter med bensin.
Finn ut hvor mye CO2  som er bundet gjennom den økte tilveksten av skog i Norge?

Hvor mange liter med bensin tilsvarer dette?Tilbake