Energiveven logo
Horzmenu

Karbonets kretsløp (teori oppgave)

De største bioenergiressurser i Norge finner vi i skogen. Bioenergi er en fornybar energikilde. I dag tar vi ut mindre skog enn tilveksten i skogen. I regnskogen er situasjonen motsatt. Her reduseres skogmassen for hvert år. Grunnen skyldes økt befolkningsvekts. Skogen hogges for å skaffe ved og mer dyrkbar jord til matproduksjon, for en raskt voksende befolkning. Denne oppgaven er laget til faget naturfag, 8.-10. trinn og belyser et av mange tiltak som må iverksettes for å redusere mengden karbondioksid i atmosfæren.
Innledning

Ved forsvarlig bruk av skogen vil tilgangen på biobrensel aldri ta slutt. Da må man sørge for at ny skog vokser opp igjen etter hogst. Skog i vekst tar opp CO2 gjennom fotosyntesen (se fotosyntesen). Skogen kan binde opp til 700 kg CO2 per m3.  Når skogen hogges vil trevirket fungere som et karbonlager, inntil treverket råtner eller brennes opp. Da frigjøres CO2 igjen, men vil bli tatt opp igjen gjennom ny skog som er i vekst.

Ved forbrenning av olje kull og gass vil mengden CO2 i atmosfæren øke (se drivhuseffekten). Økningen av drivhusgasser i atmosfæren vil øke drivhuseffekten. I dag er de fleste klimaforskerne enige om at dette vil gi oss et villere, varmere og våtere klima. Denne raske endringen i klimaet vil også gi tap av arter og biologisk mangfold.

De nasjonale utslippene av CO2 og andre klimagasser har økt drastisk de siste 40 årene. Et av mange tiltak er å erstatte fossilt brensel med bioenergi. 1 dekar (10 x 100 m) skog kan i gjennomsnitt binde om lag 1,5 tonn CO2 per år gjennom sin vekst. Dette svarer til et årlig utslipp fra 640 liter drivstoff.

Utstyr

Ved

Fyrstikker

Ballong

Granplanter eller utsyn mot skog

Eventuelt bilde som er vedlagt

Gjennomføring

Lag et bål på en egnet plass og diskuter følgende spørsmål. Hvis dere ikke er ute kan dere bruke bildet som er vedlagt til denne oppgaven.

 

Spørsmål til oppgaven

  1. Hvilke gasser blir dannet under forbrenningen og hva blir igjen av vedkubben?
  2. Blås opp ballongen! Hvilken gass er inne i ballongen?
  3. Hva er hovedbestanddelen i trevirke?
  4. Hvilken gass i lufta er vi avhengig av for å leve?
  5. Se på granplanten eller skogen i nærheten. Hvilken gass er den avhengig av for å kunne vokse?
  6. Hvordan bindes og frigjøres energi i plantemateriale?
  7. Hva kan vi gjøre for å unngå økt drivhuseffekt?
  8. Hvilke land er hardest rammet av drivhuseffekten og hvordan påvirker det befolkningens hverdag?
  9. Hvorfor kaller vi fossile brensler ikke fornybare brensler?
  10. Tegn og beskriv karbonets kretsløp.

Fasit/Faglig vurdering

 Tilbake