Energiveven logo
Horzmenu

Biomasse

Det organiske materialet som dannes gjennom fotosyntesen, og som er grunnlaget for alt liv på jorda. Biomasse er et samlebegrep på alt organisk materiale fra landområder, vann og hav.




I tillegg regnes også andre ressurser med biologisk opphav som en del av biomasse-begrepet: organisk avfall, papiravfall og rivningsmaterialer.



All biomasse inneholder lagret solenergi, og er derfor en viktig energiressurs. Ca. 15 % av verdens totale energibruk er basert på biomasse. I Norge har vi flere biomasseressurser som kan utnyttes til energi: Skogsbrensel (ved, flis, hogstavfall), halm, energivekster (hurtigvoksende skog med for eksempel pil og vier, oljevekster som rybs/raps), poteter (etanol), bioavfall, torv, gjødsel og deponigass (metangass som utvikles i søppelfyllinger når organisk materiale brytes ned).



Tilbake